Former Principals

Dr.P.Rangaswamy
(1964 – 1966)

 

 

 

 

 

 

Dr.G.Venkatesan
(1966 – 1968,
1969 – 1974)

Dr.H.Visweshwaran
(1968 – 1969)

Dr.K.Kulandaivel
(1974 – 1985)

Prof.T.N.Rajarathinam
(1985 – 1995)

Prof.T.S.Ramasamy
(1995 – 1997)

Dr.S.Jayaraman
(1997 – 2004)

Dr.V.Kulandaiswamy
(2004 – 2006)

 

Dr.V.Chinnusamy
(2006 – 2012)

Dr.K.Kandappan
(2012 – 2014)

Dr.C.Jayabalakrishnan
(2014 – 2017)

ponnuswamy 

Dr. V. Ponnuswamy
(2017 – 2019)